ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการประเมิน ITA

โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร – ผู้บริหาร – บุคลากร : งานบริหารทั่วไป / งานบริหารและพัฒนาวิชาการ


11 Dec 2021 0

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


11 Dec 2021 0

อำนาจหน้าที่

1. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 2. การจัดตั้งส่วนงานของมหาวทิยาลัย 3. การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 แผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563 – 2566


11 Dec 2021 0

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา


11 Dec 2021 0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร


11 Dec 2021 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านเว็ปไซต์ http://www.graduate.su.ac.th/ แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา


11 Dec 2021 0

Q&A

Email : graduateschool.su@gmail.com Line : Gradclinic.student


11 Dec 2021 0

Social Network

Facebook : http://www.facebook.com/graduatesu Email : graduateschool.su@gmail.com Line : Gradclinic.student


11 Dec 2021 0

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


11 Dec 2021 0

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


11 Dec 2021 0

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. การทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2. การขอสำเร็จการศึกษา 3. การขยายระยะเวลาการศึกษา 4. วิธีการตรวจสอบวารสารว่าอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 5. การใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ (iThesis)


11 Dec 2021 0

ข้อมูลและเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลข้อมูลจำนวนรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


11 Dec 2021 0

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 2. รายงานผลความพึงพอใจ เรื่อง “การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร”


11 Dec 2021 0

E-service

1. เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 2. Line : gradclinic.student 3. อีเมล : Graduateschool.su@gmail.com 4. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


11 Dec 2021 0

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


11 Dec 2021 0

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


11 Dec 2021 0

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


11 Dec 2021 0

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


11 Dec 2021 0

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. ร่าง TOR ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคา 2. เอกสารประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา (e-bidding) 3. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


11 Dec 2021 0